1- چاه مکن بهر کسی ، خسته میشی

2- دیگ به دیگ چیزی نمی گه

3- شلوار مرد که دو تا شد ، حال می کنه

4- گر صبر کنی ، زیر پات علف سبز می شه

5- جوجه رو هر وقت بشمری جیک جیک می کنه

6- کوه به کوه نمی رسه ، میّت رو زمین نمی مونه

7- آشپز که دوتا شد هیچ کدوم غذا درست نمی کنن