نرخ بلیط ( درجه 1 و درجه 2 ) اتوبوس های مسافربری استان خراسان جنوبی با افزایش 20% از 22 اسفند

بقیه در ادامه مطلب ...

اتوبوس های درجه 1 (  C457 ، ولوو B7 و B12 ، اسکانیا و مان )

ردیف

مبداء

مقصد

قیمت به تومان

1

بیرجند

مشهد

6500

2

بیرجند

تهران

16800

3

بیرجند

زاهدان

4800

4

بیرجند

زابل

4200

5

بیرجند

اصفهان

14400

6

بیرجند

کرمان

7200

7

بیرجند

بجنورد

8400

8

بیرجند

سبزوار

7200

9

بیرجند

گرگان

13200

10

بیرجند

ساری

14400

11

بیرجند

قم

14400

12

بیرجند

شیراز

18600

13

بیرجند

چابهار

17400

14

بیرجند

بندر عباس

18600

15

بیرجند

ایرانشهر

10200

16

بیرجند

خاش

7800

17

بیرجند

نیشابور

6480

18

بیرجند

یزد

14400

19

بیرجند

تربت جام

5400

20

بیرجند

بشرویه

3600

21

بیرجند

فردوس

2160

22

بیرجند

سرایان

1800

23

بیرجند

تربت حیدریه

4800

24

بیرجند

گناباد

3600

25

بیرجند

قاین

1640

26

بیرجند

نهبندان

2400

27

بیرجند

سفیدابه

3600

28

بیرجند

طبس

3600

29

بیرجند

اسفراین

7800

30

بیرجند

نائین

11400

31

بیرجند

کاشان

12600

32

بیرجند

دامغان

12600

33

بیرجند

شاهرود

12000

34

بیرجند

سمنان

14400

35

بیرجند

تایباد

4200

36

بیرجند

خاف

3600

37

بیرجند

بجستان

4320

38

بیرجند

بردسکن

5760

اتوبوس های درجه 2 (  بنز 355 و اتوبوس های ویژه درجه 2 )

39

بیرجند

مشهد

4320

40

بیرجند

تهران

12000

41

بیرجند

زاهدان

3600

42

بیرجند

زابل

3600

43

بیرجند

اصفهان

12600

44

بیرجند

کرمان

5400

45

بیرجند

بجنورد

7200

46

بیرجند

سبزوار

5760

47

بیرجند

گرگان

10800

48

بیرجند

ساری

11400

49

بیرجند

قم

11400

50

بیرجند

شیراز

17400

51

بیرجند

چابهار

12960

52

بیرجند

بندر عباس

14400

53

بیرجند

ایرانشهر

7200

54

بیرجند

خاش

6480

55

بیرجند

نیشابور

5040

56

بیرجند

یزد

11400

57

بیرجند

تربت جام

4800

58

بیرجند

بشرویه

2880

59

بیرجند

فردوس

1800

60

بیرجند

سرایان

1440

61

بیرجند

تربت حیدریه

3600

62

بیرجند

گناباد

2160

63

بیرجند

قاین

1140

64

بیرجند

نهبندان

2160

65

بیرجند

سفیدابه

2880

66

بیرجند

طبس

2880

67

بیرجند

اسفراین

6480

68

بیرجند

نائین

8400

69

بیرجند

کاشان

10200

70

بیرجند

دامغان

10200

71

بیرجند

شاهرود

9600

72

بیرجند

سمنان

11400

73

بیرجند

تایباد

3600

74

بیرجند

خاف

2880

75

بیرجند

بجستان

3600

76

بیرجند

بردسکن

5040