کوه به کوه نمیرسیده بینشون تلکابین می زارنند !!! 

دیگ به دیگ می گه ته دیگ داری ؟؟؟ 

دیگ به دیگه می گه قابلمه  !!! 

ز گهواره تا گور پارتی بجور  

چه خوش گفت رستم به اسفندیار که اس ام اس جدید اگه داری بده بیاد  !!! 

سنگ مفت شیشه همسایه هم مفت !!! 

موش تو سوراخ نمی رفت سقفش چکه می کرد  !!! 

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه مشت رجب  !!! 

اگه نخوردیم نان گندم -  برای این بوده که نانوایی بسته بوده ! !! 

اینقدر به ایست تا زیر پات اسفالت شه  

آب در کوزه و ما تشنه لبان به دنبال پپسی کولا می گردیم !!!