تعرفه ADSL ایساتیس رایانه بیرجند در جدول

بقیه در ادامه مطلب ...

تعرفه ADSL ایساتیس رایانه بیرجند

سرویس تک کاربره

نوع

ارسال – دریافت

محدودیت حجمی

هزینه ماهیانه به تومان

تجهیزات به تومان

استفاده مازاد به تومان

HOMA ADSL 1

64 – 64

1 GB

9900

50000

6000

HOMA ADSL 2

46 – 128

1 GB

13900

50000

4000

HOMA ADSL 3

128 – 256

2 GB

20000

50000

12000

HOMA ADSL 4

192 – 384

2 GB

25000

50000

10000

HOMA ADSL 5

256 – 512

2 GB

30000

50000

8000

سرویس چند کاربره

نوع

ارسال – دریافت

محدودیت حجمی

هزینه ماهیانه به تومان

تجهیزات به تومان

استفاده مازاد به تومان

SOHO ADSL

128 – 256

9 GB

56000

50000

12000

Commercial ADSL

192 – 384

11 GB

89000

50000

10000

Enterprse ADSL

256 – 512

15 GB

115000

50000

8000

IRB 1 ADSL

64 – 64

7 GB

24000

50000

12000

IRB 2 ADSL

64 – 128

7 GB

34000

50000

12000

IRB 3 ADSL

256 – 768

25 GB

180000

50000

6000

IRB 4 ADSL

256 – 1024

35 GB

230000

50000

6000

IRB 5 ADSL

512 – 2048

45 GB

470000

50000

6000